O základní škole

​​​​​​​ CO VŠECHNO NABÍZÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČNÍ 38? ​      „Program na celý den“

Čtěte ROOL UP !         Informace 2018- 2019
Naše škola spolupracuje s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci v rámci projektu
INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO OLOMOUCKÝ KRAJ spolufinancovaného Evropskou unií.
plakát+web

 • výborné podmínky pro kvalitní vzdělávání žáků od 1. – 9. třídy
 • společná spolupráce rodičů a zákonných zástupců ve Spolku přátel Sluneční školy
 • netradiční formy výuky (škola v přírodě)
 • netradiční složení pedagogického sboru – polovina žen a polovina mužů
 • 18 třídní škola – dvě třídy v ročníku – do 450 dětí „městská škola vesnického typu“
 • pořádání akcí pro rodiče a děti – „Česko zpívá koledy, Temenická pouť, filmová a divadelní představení, …
 • sportovní a tvořivé třídy v 1. – 9. ročníku
 • tvořivé třídy – rozvoj výtvarných dovedností v hodinách Vv a pracovních činností
 • sportovní třídy – třídy zaměřené na všesportovní rozvoj malých fotbalistů, gymnastů, atletů, tenistů atd.
 • výuka anglického jazyka od 1. ročníků v rámci výuky (spolupráce s rodilými mluvčími)
 • adaptační jazykové kurzy pro žáky 5. tříd (Třemešek u Oskavy)
 • zimní lyžařské kurzy pro všechny žáky 6. – 9. ročníků a letní soustředění pro žáky sportovních tříd 2. stupně
 • zimní pobyty dětí v přírodě od 1. – 5. třídy
 • členství školy v Asociaci sportu pro všechny a v Asociaci školních sportovních klubů
 • zapojení školy do programu Zdravá škola organizovaného Státním zdravotním ústavem
 • plavecké výcvikové kurzy pro žáky 2. a 3. tříd
 • práce s počítačem pro žáky 4. – 9. tříd
 • každoroční projektové vyučování pro žáky 6. – 9. tříd na aktuální téma
 • vydávání školního časopisu Time Out
 • školní družina (zájmové vzdělávání a odpočinková činnost pro žáky 1. – 4. tříd) viz nabídka ŠD
 • školní klub (zájmové vzdělávání a odpočinková činnost pro žáky 5. – 9. tříd) viz nabídka ŠK
 • činnost široké škály zájmových kroužků (výtvarný, divadelní – dramatický (školní divadelní sálek – 117 míst – 2 dětské premiéry ročně), sportovní (florbal + všeobecný), novinářský, atletický, gymnastický, jazykový, matematický, pěvecký, mažoretky, hra na flétnu, rytmika, stolní tenis, 4x keramický kroužek, kroužek vaření, artedílna pro MŠ a 1. st. ZŠ, atd.)
 • netradiční ZOO koutek (péče o zvířátka) + kroužek skateboardingu
 • zápisy dětí do 1. ročníku a Přípravné třídy vždy první týden v dubnu (Čt + Pá)
 • aktivní zapojení pedagogických pracovníků do akcí DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků), účast na odborných seminářích
 • aktivní přestávky v atriu – dětské hřiště
 • škola nabízí veřejnosti k využívání prostor venkovního sportovního areálu

Součásti školy​:

 • počítačová učebna (35 PC) s bezdrátovým připojením k internetu 8 Mb
 • multimediální učebny s interaktivní tabulí
 • jazyková učebna
 • školní knihovna
 • výborná školní jídelna (svačinky a obědy – i pro cizí strávníky) – volba ze dvou obědů
 • dvě tělocvičny, zrcadlový sál, posilovna, horolezecká stěna
 • školní dílna, keramický koutek s hrnčířským kruhem, keramická pec
 • cvičná školní kuchyně
 • v budově školy mateřská školka
 • samostatné prostory školní družiny a školního klubu
 • největší venkovní sportovní areál s atletickou dráhou, fotbalovými hřišti, tenisovým kurtem, atletickou rovinkou
 • jedinečné podmínky pro kvalitní přípravu všech sportovních odvětví !

Nová gymnastická „kostka“
Ke dvěma stávajícím tělocvičnám přibyla na jaře 2018 zcela nová „kostka“, která bude sloužit gymnastkám a gymnastům. Samozřejmě i školním dětem. A je to opravdu paráda!!

​​​Hřiště

 Vybavení školy